Algemene voorwaarden

     Op alle overeenkomsten die u sluit met AlterLight zijn de onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing.
 
 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

1.1 Verkoper: AlterLight, gevestigd te Vrouw Rijssensloot 32, 2614 MA Delft, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65773365.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich in verband met de koop van producten of het verlenen van diensten jegens verkoper heeft verbonden, of met wie verkoper in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
1.3 Producten: alle door verkoper krachtens overeenkomst te leveren en/of geleverde en/of verleende goederen en diensten;
1.4 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst, contract of elke aanvulling of wijziging daarop alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst, tussen AlterLight en klant, inclusief de Algemene voorwaarden indien van toepassing.
1.5 Website: AlterLight.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van AlterLight zijn deze Algemene voorwaarden en de garantiebepalingen van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien de klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene voorwaarden zijn deze voor AlterLight niet bindend.  

ARTIKEL 3 - AANBIEDINGEN/OFFERTES

3.1 Elke door verkoper gedane aanbieding is altijd vrijblijvend en bindt verkoper niet. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt door de klant aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Met betrekking tot de opgegeven prijzen geldt hetgeen bepaald is in artikel 4 van deze voorwaarden.
3.3 Termijnen worden geacht bij benadering te zijn gegeven. 

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

4.1 Alle prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en/of typefouten.
4.2 Bezorg- en/of administratiekosten kunnen dan wel niet bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces zijn inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan de klant medegedeeld.
4.3 Indien levering plaatsvindt onder rembours, is de klant bij een pinbetaling tenminste Euro 12,50 verschuldigd per levering. Bij een contante betaling wordt dit bedrag vermeerderd met 2% van het betreffende factuurbedrag, inclusief BTW.
4.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen in geval van foutieve bestellingen of andere gevallen waaraan extra werkzaamheden voor verkoper van toepassing zijn.
4.5 Indien na totstandkoming van de overeenkomst de kostprijs van de producten toeneemt ten gevolge van veranderingen buiten de invloed van verkoper, kan verkoper een prijsverhoging aan de klant doorberekenen.
4.6 Uitsluitend in het geval dat de prijsverhoging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet, is de klant bevoegd de overeenkomst op grond hiervan te ontbinden.
4.7 Verkoper is gerechtigd tot zekerheidstelling of vooruitbetaling door de klant.
4.8 In het geval dat partijen dienstverlening zijn overeengekomen is verkoper bevoegd eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten de schuld van de verkoper in de uitvoering van de werkzaamheden bovenop de overeengekomen prijs aan de klant in rekening te brengen. 

ARTIKEL 5 - MONSTERS EN MODELLEN

5.1 Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan heeft deze vertoning of verstrekking tot doel een voorbeeld te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee in overeenstemming zal zijn. Er kunnen hieraan dan ook geen rechten worden ontleend. 

ARTIKEL 6 - INFORMATIE EN ADVIES

6.1 Informatie en adviezen van verkoper in welke vorm dan ook zijn van algemene aard en vrijblijvend en nimmer te kwalificeren als een resultaatverbintenis.
6.2 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van haar adviezen en informatie. 

ARTIKEL 7 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST/HERROEPINGRECHT

7.1 De Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel uit de omstandigheid dat verkoper uitvoering geeft aan de overeenkomst.
7.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
7.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AlterLight langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
7.4 In geval gehele of gedeeltelijke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst heeft verkoper recht op een schadevergoeding ten bedrage van ten hoogste 17,5% van de koopprijs, met een minimum van Euro 35,00 onverminderd het recht van verkoper volledige schadevergoeding te vorderen op basis van de wet.
7.5 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de via de website geïnitieerde digitale overeenkomst te herroepen. Alle overige gesloten overeenkomsten die via een andere weg tot stand zijn gekomen, komen niet in aanmerking voor dit herroepingsrecht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u AlterLight via een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld schriftelijk per post (Vrouw Rijssensloot 32, 2614 MA Delft, Nederland) of e-mail ([email protected]) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te willen herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van een modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan AlterLight, Vrouw Rijssensloot 32, 2614 MA Delft, Nederland, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 • Aan AlterLight, Vrouw Rijssensloot 32, 2614 MA Delft, Nederland, [email protected].
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

ARTIKEL 8 - UITVOERING OVEREENKOMST/LEVERING

8.1 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel ter keuze van verkoper.
8.2 Levertijden worden door verkoper bij benadering vastgesteld. De door verkoper opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijden geeft aan de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige, voor de klant uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
8.3 De levertijd gaat in wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan en, desgevraagd, verkoper betaling heeft ontvangen. Bij niet-tijdige levering dient verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij verkoper nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
8.4 Verkoper is gerechtigd nieuwe leveringen uit te stellen, totdat de klant aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8.5 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebrek aan afname van het geleverde door de klant behoudt verkoper zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de klant.
8.6 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname is geweigerd, geldt als de dag van levering.
8.7 AlterLight raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: Artikel 13 - Gebreken. 

ARTIKEL 9 - TRANSPORT

9.1 Transport, waaronder begrepen laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de klant, ongeacht in wiens opdracht transport plaatsvindt, of door wiens last het transportrisico door vervoerder wordt gebracht.
9.2 Ook indien franco levering is overeengekomen is de klant aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. 

ARTIKEL 10 - BETALING

10.1 Betaling dient steeds te geschieden ten kantore van verkoper of op een door hem aan te wijzen bankrekening.
10.2 Facturen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk 72 uur voor levering danwel binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Verkoper zal voortijdig schriftelijk de op de overeenkomst van toepassing zijnde betalingsconditie mededelen.
10.3 De eventuele kosten voor betaling komen volledig ten laste van de klant.
10.4 Het is de klant niet toegestaan vorderingen van verkoper te verrekenen met eventuele vorderingen op verkoper.
10.5 De door de klant betaalde bedragen worden in de eerste plaats afgeboekt op de verschuldigde rente en de kosten en vervolgens op het oudste factuurbedrag, ongeacht de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen.
10.6 Verkoper is gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten, indien de klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt of is nagekomen.
10.7 Alle openstaande bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn of indien de klant in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt.
10.8 Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De klant is in verzuim door het enkel verstrijken van een betalingstermijn. Indien de klant enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
10.9 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is verkoper gerechtigd haar vordering uit handen te geven. De klant is in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien verkoper door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.2 In geval van opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal verkoper daarvan terstond mededeling aan de klant doen en haar van de ontwikkeling van de van overmachtssituatie op de hoogte houden.
11.3 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, overheidsmaatregelen, contingenteringen, (werk)staking, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproep, bezetting, ziekte, molest, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, bedrijfsbezettingen, defecte machinerieën, storingen in de levering van energie, opslag- en transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van toeleveranciers ten aanzien van de levering van producten, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van verkoper kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de klant (verder) nakomt. 

ARTIKEL 12 - GARANTIE

12.1 Verkoper is tot geen garantie verplicht, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de wet voortvloeit.
12.2 Indien er sprake is van garantie vallen deze onder de fabrieksgarantie van de fabrikant van het des betreffende merk.
12.3 Iedere aanspraak op garantie vervalt, indien:
- ter zake een oordeelkundig of met een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt, waaronder onder meer wordt verstaan: ondeskundig gebruik van de producten/de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd;
- zonder voorkennis of toestemming van verkoper werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de door de verkoper verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzaak door onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en dit wordt aangetoond door middel van aan verkoper te verschaffen deugdelijke gegevens; - Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen, tenzij uitdrukkelijk toestemming verleend tot reparatie door een ander;
- de klant anderszins schuld aan het gebrek aan de zaak heeft, waaronder begrepen:
  a. de situatie dat het gebrek wordt veroorzaakt door de afwezigheid of aanwezigheid van eigenschappen of specifieke specificaties van de zaak die op last van de klant door of vanwege verkoper in de zaken zijn geïmplementeerd c.q. verwerkt;
  b. de situatie dat de zaken worden gebruikt onder andere omstandigheden opgegeven door de klant;
  c. normale slijtage, normale gebreken die optreden als gevolg van toepassing van enig overheidsvoorschrift ter zake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
12.4 Op de door verkoper onder garantie te verrichten reparatie zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. 

ARTIKEL 13 - GEBREKEN

13.1 De klant kan op een gebrek in de prestaties slechts een beroep doen, indien zij dat binnen acht dagen na levering aan verkoper meldt, of, indien het gebrek niet kenbaar kon zijn op het moment van levering, binnen acht dagen nadat de klant het gebrek ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
13.2 Iedere klacht zal schriftelijk aan verkoper worden gericht waarna binnen een redelijke termijn van ten hoogste 30 dagen zal worden geantwoord hierop.
13.3 Indien AlterLight de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.
13.4 Op eerste verzoek stelt de klant aan verkoper één of meer monsters ter beschikking van de levering in kwestie, met inbegrip van de verpakking en badgenummers. De klant zal een gedeelte van deze levering met hetzelfde badgenummer onaangebroken laten. De klant zal niet tot doorverkoop of gebruik overgaan totdat verkoper de klacht heeft kunnen onderzoeken en een passende oplossing heeft kunnen presenteren. 

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Verkoper blijft eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, zolang haar vorderingen, inclusief rente en kosten, nog niet integraal zijn voldaan.
14.2 Verkoper blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten diensten niet heeft betaald en zolang de klant vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming niet heeft voldaan, waaronder begrepen zijn vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
14.3 Het is de klant niet toegestaan geleverde of nog te leveren zaken, zolang deze nog in eigendom toebehoren aan verkoper, te vervreemden, te verpanden, of op andere wijze er over te beschikken.
14.4 Indien de klant verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling de zaken terug te nemen. De klant machtigt verkoper onherroepelijk de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

ARTIKEL 15 - WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN

15.1 Partijen verplichten zich over en weer tijdig alle ter zake relevante en noodzakelijke informatie te verschaffen die in het kader van een behoorlijke nakoming redelijkerwijs verlangd kunnen worden.
15.2 Indien de in lid 1 bedoelde informatie niet of niet tijdig ter beschikking van verkoper staat, behoudt verkoper zich het recht voor tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, kunnen die de klant in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 16 - TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

16.1 Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of uit andere hoofde niet nakomt, alsmede indien het faillissement van de klant wordt aangevraagd door hemzelf of door een ander, een verzoek tot surseance van betaling wordt gedaan, het vermogen van de klant geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, een besluit tot liquidatie van het bedrijf van de klant wordt genomen, een besluit tot staking in het bedrijf van de klant wordt genomen, een besluit tot overdracht van het bedrijf van de klant of een belangrijk deel daarvan wordt genomen, of de klant anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, is verkoper gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder gerechtelijke tussenkomst, voor zover zij nog niet tot uitvoering is gekomen, op te schorten, dan wel te beëindigen door opzegging of ontbinding.
16.2 Enig en elk door de klant verschuldigd bedrag is bij tussentijdse beëindiging terstond in zijn geheel opeisbaar. Producten die al wel door verkoper geleverd zijn, maar nog niet betaald, dienen alsdan op eerste verzoek aan verkoper te worden geretourneerd, onverminderd het recht van verkoper deze producten te komen ophalen, en onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, kosten en rente. 

ARTIKEL 17 - PERSOONSGEGEVENS

17.1 AlterLight verwerkt de persoonsgegevens van klanten overeenkomstig de op de website gepubliceerde privacy verklaring. 

ARTIKEL 18 - SLOTBEPALINGEN

18.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Consumentenrichtlijn.
18.2 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG), van toepassing.
18.3 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.
18.4 In geval van een interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie bindend en doorslaggevend.
18.5 Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene voorwaarden aan.
18.6 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail. In dat geval geldt de door AlterLight ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie.
18.7 Eventuele druk - en zetfouten zijn voorbehouden.
18.8 De meest recente versie van de deze Algemene Voorwaarden (juli 2017) zijn te vinden op www.alterlight.nl/algemene-voorwaarden

ARTIKEL 19 - CONTACTGEGEVENS

19.1 Mochten er na het lezen van deze Algemene voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen zijn, neem dan gerust per e-mail contact op via [email protected], per telefoon op 0626164605 of per post:
AlterLight
Vrouw Rijssensloot 32
2614 MA Delft
Nederland

(Geen bezoekadres)